Polityka prywatności

Wprowadzenie

 1. Zobowiązujemy się chronić prywatność odwiedzających naszą stronę i użytkowników usług.

 2. Niniejsza polityka obowiązuje w przypadku, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych odwiedzających naszą stronę i użytkowników usług; innymi słowy, gdzie określamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

 3. Korzystając z naszej strony i zgadzając się z tymi zasadami, wyrażasz zgodę na nasze wykorzystywanie plików cookie zgodnie z zgodnie z warunkami tej polityki.

 4. W tej polityce "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Administratora, czyli Centrum Onkologii im prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy.


 1. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

 1. Możemy przetwarzać dane Twojego konta ("dane konta"). Dane konta mogą zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail. Źródłem danych konta jesteś Ty. Dane konta mogą być przetwarzane w celu obsługi naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług, utrzymywania kopii zapasowych naszych baz danych i komunikowania się z Tobą. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda lub nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe zarządzanie naszą stroną internetową i świadczenie usług wykonywanie umowy między Tobą a nami.

 2. Możemy przetwarzać Twoje informacje zawarte w twoim osobistym profilu na naszej stronie internetowej ("dane profilu"). Dane profilu mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, płeć, datę urodzenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami.

 3. Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i usług, które zawierasz z nami i / lub za pośrednictwem naszej strony internetowej] ("dane transakcji"). Dane transakcji mogą obejmować dane kontaktowe, twoją kartę szczegóły i szczegóły transakcji. Dane transakcyjne mogą być przetwarzane w celu dostarczania zakupionych towarów i usług oraz prowadzenia właściwej ewidencji tych transakcji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wykonanie umowy między użytkownikiem a nami.

 4. Możemy przetwarzać dowolne dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, twoich praw i praw innych osób.

 5. Możemy przetwarzać Twoje dane w szczególności w celu świadczenia usług medycznych z zakresu diagnostyki medycznej oraz prowadzenia i udostępniania wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

 6. Oprócz szczególnych celów, dla których możemy przetwarzać dane osobowe określone w niniejszym punkcie 3, możemy również przetwarzać przekazane nam dane osobowe w przypadku, gdy takie przetwarzanie jest konieczne w celu spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegamy; lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.


 1. Udostępnianie danych osobowych innym

 1. Możemy ujawnić twoje dane osobowe naszym współpracownikom w zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów oraz podstawy prawnej, określone w niniejszej polityce.

 2. Możemy ujawnić twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i / lub profesjonalnym doradcom w zakresie, w jakim jest to uzasadnione, do celów uzyskania lub utrzymania ubezpieczenia, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustanowienia, wykonania lub obrony prawnej; roszczenia, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym].

 3. Możemy ujawnić Twoje dane naszym dostawcom lub podwykonawcom o ile jest to zasadnie konieczne do świadczenia usług sprzedaży.

 4. Transakcje finansowe dotyczące naszej witryny i usług mogą być obsługiwane przez naszych dostawców usług płatniczych, [jakich]. Będziemy udostępniać dane dotyczące transakcji naszym dostawcom usług płatniczych tylko w zakresie niezbędnym do celów przetwarzania płatności, zwrotu takich płatności oraz rozpatrywania skarg i zapytań dotyczących takich płatności i zwrotów.

 5. Oprócz ujawnienia konkretnych danych osobowych, o których mowa w niniejszej sekcji 4, możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, gdy takie ujawnienie jest niezbędne do przestrzegania zobowiązania prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony waszych żywotnych interesów lub żywotne interesy innej osoby fizycznej. Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika, gdy takie ujawnienie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.


 1. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

 1. Ta sekcja określa nasze zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie, że przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych w zakresie zatrzymywania i usuwania danych osobowych.

 2. Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu, nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub do tych celów.

 3. Przechowujemy twoje dane osobowe w następujący sposób: dane z konta użytkownika zachowamy przez minimalny okres pięciu lat od ostatniej aktywności dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przechowujemy przez 5 lat, jeżeli dane przetwarzaliśmy w celu dochodzenia roszczeń, przechowujemy je do czasu przedawnienia tych roszczeń

 4. Mamy obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej co do zasady przez co najmniej 20 lat

 5. Niezależnie od innych postanowień niniejszego rozdziału, możemy zachować dane osobowe użytkownika, gdy takie zatrzymanie jest konieczne dla zgodności z prawnym obowiązkiem, któremu podlegamy lub w celu ochrony waszych żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.


 1. Twoje prawa

 1. W niniejszym rozdziale podsumowaliśmy prawa przysługujące Państwu na podstawie przepisów o ochronie danych. Niektóre prawa są złożone, a nie wszystkie szczegóły zostały uwzględnione w naszych podsumowaniach. W związku z tym należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych w celu pełnego wyjaśnienia tych praw.

 2. Główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:

 • prawo dostępu;

 • prawo do sprostowania;

 • prawo do usunięcia;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • prawo do przenoszenia danych;

 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; i

 • prawo do wycofania zgody.

 1. Klient ma prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe, a także, jeśli tak, czy nie, dostępu do danych osobowych, wraz z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje obejmują szczegóły dotyczące celów przetwarzania, kategorii danych osobowych i odbiorców danych osobowych. Nie naruszamy praw i wolności innych osób, a my dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie, ale dodatkowe kopie mogą podlegać rozsądnej opłacie.

 2. Użytkownik ma prawo do poprawienia wszelkich niepoprawnych danych osobowych dotyczących użytkownika i - uwzględniając cel przetwarzania - do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 3. W pewnych okolicznościach masz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób; wycofujesz zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie; sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z pewnymi zasadami obowiązującego prawa o ochronie danych; przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego; a dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone. Istnieją jednak wyjątki od prawa do usunięcia. Ogólne wyłączenia obejmują miejsce, w którym przetwarzanie jest konieczne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; za zgodność z obowiązkiem prawnym; lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

 4. W niektórych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Są to następujące okoliczności: kwestionujesz dokładność danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale wymagane są dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; i sprzeciwiacie się przetwarzaniu w oczekiwaniu na weryfikację tego sprzeciwu.

 5. W przypadku, gdy przetwarzanie zostało na tej podstawie ograniczone, możemy nadal przechowywać Państwa dane osobowe. Przetworzymy go jednak tylko w inny sposób: za twoją zgodą; w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub ze względu na ważny interes publiczny.

 6. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych z przyczyn związanych z daną sytuacją, ale tylko w takim zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do: wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w korzystaniu z przysługującej nam władzy publicznej; lub w celach zgodnych z prawem interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które naruszają Państwa interesy, prawa i wolności lub przetwarzanie ma na celu ustanowienie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.

 7. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowanie do celów marketingu bezpośredniego). Jeśli złożysz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.

 8. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach naukowych lub historycznych lub celach statystycznych z przyczyn związanych z daną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego ze względu na interes publiczny.

 9. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym zwykle przebywasz, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia.

 10. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania tej zgody. Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.

 11. Użytkownik może wykonywać swoje prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych w drodze pisemnego zawiadomienia lub za pomocą kontaktu mailowego na adres iod@co.bydgoszcz.pl


 1. O ciasteczkach

 1. Plik cookie to plik zawierający identyfikator wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

 2. Pliki cookie mogą być "stałymi" plikami cookie lub "sesyjnymi" plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do daty ich wygaśnięcia, chyba że zostaną usunięte przez użytkownika przed upływem terminu ważności; Z drugiej strony sesyjny plik cookie wygasa po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.

 3. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskanymi z plików cookie.

 1. Pliki cookie, z których korzystamy

Używamy plików cookie do następujących celów:

 1. uwierzytelnianie - używamy plików cookie w celu identyfikacji użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny i podczas nawigacji po naszej witrynie

 2. status - używamy plików cookie, aby pomóc nam ustalić, czy jesteś zalogowany na naszej stronie

 3. bezpieczeństwo - używamy plików cookie jako elementu środków bezpieczeństwa używanych do ochrony kont użytkowników,

 4. zgodę na przetwarzanie plików cookie - używamy plików cookie w celu przechowywania preferencji związanych z bardziej ogólnym wykorzystaniem plików cookie


 1. Nasze dane

 1. Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Centrum Onkologii im prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy.

 2. Nasza siedziba znajduje się pod adresem 85-796 Bydgoszcz, ul. I. Romanowskiej 2.

 3. Możesz skontaktować się z nami:

 • pocztą, na adres podany powyżej;

 • telefonicznie, numer kontaktowy opublikowany na naszej stronie internetowej

 • przez e-mail, za pomocą adresu e-mail opublikowanego na naszej stronie internetowej

 1. Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@co.bydgoszcz.pl, lub nr telefonu: 52 374 3730