Regulamin

Regulamin sklepu


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY


Regulamin określa warunki i zasady zawierania drogą elektroniczną umów o świadczenie usług medycznych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.co.bydgoszcz.pl, a także określa zasady i warunki tworzenia indywidualnych kont internetowych Klientów.


§ 1 Definicje

1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

2. Sklep - oznacza strony internetowe działające w domenie sklep.co.bydgoszcz.pl.

3. Sprzedawca – oznacza Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, 85-796 Bydgoszcz, przy ul. dr I. Romanowskiej 2, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002329, NIP 554-22-17-419, REGON 001255363, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu. Kontakt ze Sprzedawcą: tel. 52 374 35 19, e-mail: sklep@co.bydgoszcz.pl.

4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta umowa sprzedaży usług medycznych, oferowanych za pośrednictwem Sklepu. W przypadku osób fizycznych, umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

5. Umowa - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie.

6. Konto Klienta - oznacza nieodpłatną usługę elektroniczną, polegającą na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu, umożliwiającą zawieranie umów za pośrednictwem Sklepu oraz dającą dostęp do dodatkowych opcji.

7. Rejestracja - oznacza czynność wymaganą do utworzenia Konta Klienta, obejmującą podanie przez Klienta danych (imię i nazwisko, adres e-mail, hasło) oraz zaakceptowanie przez niego Regulaminu i Polityki Prywatności.

8. Usługi – Usługa medyczna lub Pakiet Usług Medycznych dostępnych dla Klientów w Sklepie Internetowym.

9. Placówka – oznacza Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, 85-796 Bydgoszcz, przy ul. dr I. Romanowskiej 2, oraz Królewiecka 2A, 87-800 Włocławek wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

10. Pakiet badań - oznacza świadczenie zdrowotne oferowane za pośrednictwem Sklepu, mogące polegać w szczególności na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych i diagnostycznych, specjalistycznej konsultacji lekarskiej lub wykonaniu innych usług z zakresu opieki medycznej w Placówce na podstawie Umowy zawartej między Sprzedawcą a Klientem.§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin został sporządzony w szczególności w oparciu o:

a. Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

c. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów i korzystania ze Sklepu.

3. Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi realizowane są tylko na terenie Polski.

4. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową oraz adres e-mail.

5. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich, a także przesyłanie treści o charakterze bezprawnym.§ 3 Rejestracja i prowadzenie Konta Klienta

1. Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.sklep.co.bydgoszczpl, ustalić indywidualne hasło, zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności oraz potwierdzić chęć Rejestracji, klikając link w wiadomości przesłanej przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji, zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną nieodpłatnej usługi prowadzenia Konta Klienta.

3. W trakcie Rejestracji, Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiednich pól pod formularzem rejestracyjnym.

4. Klient może w każdej chwili zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia swojego Konta Klienta. Żądanie zostanie spełnione niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia.

5. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa. Blokada trwa przez okres niezbędny do rozwiązania problemu. O blokadzie dostępu Klient zostaje powiadomiony drogą elektroniczną.

6. Posiadanie Konta Klienta nie jest konieczne, by składać zamówienia w Sklepie.§ 4 Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez całą dobę.

2. W celu dokonania zakupu, Klient wybiera potrzebne Usługi, dodając je do koszyka. Następnie loguje się do Konta Klienta, wybiera formę płatności, oraz zatwierdza zamówienie, klikając przycisk „Zapłać”. Przed zatwierdzeniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybraną Usługę. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

3. Zamówienie niepełne lub co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane ręcznie przez obsługę Sklepu Internetowego. Zamówienie takie może zostać anulowane przez Centrum, o czym wnioskujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 4 dni roboczych od daty założenia Zamówienia.

4. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie, będące oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa.

6. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:

  • podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu zamówienia,

  • braku możliwości kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,

  • nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta,

  • uznania przez Centrum, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje uzasadnione podejrzenie działania Klienta niezgodnego z prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie Internetowym, podszywania się pod inną osobę.§5 Płatności


1. Klient może wybrać jedną z następujących formy płatności:

  1. tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku, realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty);

  2. szybkie płatności internetowe BLIK oraz Przelewy24 - płatność odbywa się zgodnie z postanowieniami regulaminów podmiotów świadczących obsługę płatności online.

2. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku nieopłacenia zamówienia w powyższym terminie, nastąpi automatyczne anulowanie zamówienia.

3. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, przesyła fakturę VAT za zakupione Usługi na adres e-mail lub wskazany przez Klienta adres. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić podczas składania zamówienia, podając jednocześnie dane przedsiębiorstwa.§6 Realizacja zamówień

1. Realizacja zamówienia możliwa jest wyłącznie w Placówce, w zakresie wskazanym w Umowie.

2. W ustalonym terminie, Klient powinien udać się do Placówki w celu realizacji usługi.

3. O terminie i sposobie odbioru wyników badań poinformuje Klienta personel Placówki.

4. Klient powinien zapoznać się z warunkami pobrania materiału niezbędnego do wykonania wybranej usługi medycznej, które dostępne są na stronie każdego Pakietu badań oraz u personelu Placówki.

5. Przed realizacją zamówienia, Klient jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami na temat przygotowania się do badań i konsultacji, będących przedmiotem Umowy. Informacje o tym, jak przygotować się do wizyty, dostępne są na stronie każdego Pakietu badań oraz u personelu Placówki.§7 Zwroty

1. Aż do czasu rozpoczęcia wykonania pierwszej usługi w ramach zakupionej Usługi, Klient ma prawo odstąpić od zawartej Umowy bez podania przyczyny, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: sklep@co.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Bydgoszczy, 85-796 Bydgoszcz, przy ul. dr I. Romanowskiej 2

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty realizacji Usługi.

3. Zwrot wpłaconej kwoty zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata w terminie nieprzekraczającym 14 dni. Jeśli zapłaty dokonano przez system płatności online lub kartą kredytową, zwrot nastąpi w tej samej formie.


§8 Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek realizacji Usługi, które spełniają założenia określone podczas zawarcia Umowy.

2. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Internetowego można przekazać na jeden z poniższych sposobów:

   • pocztą elektroniczną na adres: sklep@co.bydgoszcz.pl,

   • telefonicznie 52 374 35 19 dostępnym w dni powszednie w godz. 08:00-15:00.

3. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych, reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, 85-796 Bydgoszcz, przy ul. dr I. Romanowskiej 2 lub na adres poczty elektronicznej: sklep@co.bydgoszcz.pl.

4. W przypadku reklamacji lub roszczenia związanego z realizacją Usługi w Placówce Medycznej innej niż Sprzedawcy, Klient na wezwanie Sprzedawcy dokona czynności umożliwiających otrzymanie przez Sprzedawcę wszelkich informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia reklamacji.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży Usługi jest sąd właściwy według właściwości ogólnej.


§9 Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony danych osobowych zawarto w Polityce Prywatności.


§10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Zamieszczone w Sklepie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert.

3. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do Regulaminu powyższej ustawy nie stosuje się.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym o każdej zmianie niezwłocznie powiadomi Klienta, ponownie prosząc o akceptację Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedawcę, co skutkuje usunięciem Konta Klienta.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 roku.